[website bouwen] [website maken] []
[Afdelingen]

De Pitstop


Doelgroep

De Pitstop is een trainingscentrum voor kamerbewoning. Er is de mogelijkheid om 10 jongeren, zowel jongens als meisjes, op te vangen en henzelf en hun context te begeleiden. Het betreft jongeren die omwille van hun verleden en/of huidige psychosociale problemen onvoldoende vaardigheden hebben verworven en beheersen om op een adequate wijze zelfstandig te leven. Het doel en de duur van de begeleiding is afhankelijk van de vraagstelling.

De Pitstop kan na een residentiele plaatsing ook een 4-tal jongeren begeleiden in het kader van zelfstandig wonen.Opnamecriteria en procedure

Zowel schoolgaande als werkende of werkzoekende jongeren kunnen vanaf 17 jaar terecht in de Pitstop.

De specifieke hulpvragen waaraan de Pitstop wil beantwoorden zijn de volgende:

- jongeren die een residentiƫle leefgroep ontgroeid zijn maar nog niet in staat zijn alleen te wonen;

- jongeren die op oudere leeftijd opgenomen moeten worden en waar een complex samenspel van
  moeilijkheden aanwezig is;

- jongeren met gedragsmoeilijkheden.

Jongeren met een ernstige verslaving of een acute crisis worden niet opgenomen.

Bij de intakeprocedure wordt er gewerkt met vragenlijsten die vooraf ingevuld worden door de jongere,
zijn ouders, de betrokken hulpverlener/verwijzer. Aan de hand hiervan gaat er een wederzijds kennismakingsgesprek door waar alle betrokkenen bij aanwezig zijn. Na een bespreking op de teamvergadering wordt er al dan niet beslist tot opname. Ook de jongere en de ouders moeten na
het gesprek duidelijk hun beslissing kenbaar maken.Werkwijze
Eigen aan deze werkvorm is dat de jongeren in een persoonlijke studio wonen. De individuele begeleiding staat centraal en de gefaseerde zelfredzaamheidtraining richt zich op verschillende terreinen. Er wordt een actieve deelname van de jongere verwacht met de nadruk op zelfbepaling en zelfverantwoordelijkheid.
Er wordt hiervoor een leer- en experimenteerruimte geboden, binnen de grenzen van de Pitstop.
De begeleiding richt zich op verschillende levensterreinen: praktisch - financieel - administratief - school/werk - wonen - gezondheid/hygiƫne - sociaal/relationeel.
De jongere wordt op elk van deze terreinen stapsgewijs begeleid. Daarom worden er drie te onderscheiden begeleidingsfasen voorzien.

Ook de ouders/het natuurlijk milieu worden in de mate van het mogelijke betrokken in de begeleiding.


Contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW)

De Waaiburg heeft de mogelijkheid om 7 jongeren te begeleiden in dit systeem. Deze vorm van hulpverlening houdt in dat jongeren de kans krijgen om, met de nodige begeleiding, zelfstandig te gaan wonen.

De jongeren moeten vooraf wel verbleven hebben in een afdeling van De Waaiburg.

De meeste begeleidingen gebeuren dan ook vanuit 't Spoor en de Pitstop.

De individuele begeleid(st)er van de jongere neemt de verdere begeleiding waar.

Aan deze begeleidingsvorm gaan een aantal voorwaarden vooraf:

De jongere moet minimum 17 jaar zijn en reeds een bepaalde graad van zelfredzaamheid bereikt hebben.

Hij moet zelf instaan voor zijn onderhoud. De jongere dient dus te beschikken over voldoende inkomsten.

Indien dat niet zo is kan hij een aanvraag doen tot het ontvangen van het leefloon.

Enige motivatie is noodzakelijk. Daarom moet de jongere zelf de vraag stellen. Indien de voorziening hiermee akkoord gaat, kan er een beslissing genomen worden tot verdere begeleiding.

Dergelijke begeleiding kan maximum 6 maanden duren, met mogelijkheid tot verlenging na een hiernieuwde aanvraag tot motivatie.

Voortgezette hulpverlening voor +18-jarigen

Na de meerderjarigheidsverlaging op 18 jaar (1 mei 1990) blijft de mogelijkheid bestaan voor +18-jarigen die reeds begeleid worden om, gedurende een bepaalde periode beroep te doen op verdere begeleiding. Dit houdt in dat de jongeren zelf de vraag stellen om via een bepaalde hulpverleningsvorm toch nog begeleid te worden, ook na hun meerderjarigheid.

Afhankelijk van voor welke hulpverleningsvorm zij kiezen kunnen de jongeren in een leefgroep of het trainingscentrum voor kamerbewoning terecht tot 20 jaar en voor het autonoom wonen tot 21 jaar.


Via deze link ga je naar de infofolder van de Pitstop voor meer concrete info.

Contactgegevens:

Pitstop

Werft 24

2440 Geel

014/58.84.56

pitstop@dewaaiburg.be