[website maken] [website ontwerp] []
[]
[Afdelingen]

Dagcentrum Parkoers


Doelgroep


Parkoers richt zich tot gezinnen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Ons aanbod is een unieke combinatie van mobiele begeleiding aan gezinnen en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren, individueel en in groep, zodat het kind in het gezin kan blijven. Gedragsproblemen of pedagogische onmacht van de ouders staan meestal niet op zichzelf. Ze zijn ingebed in een veelheid van problematieken die op een complexe manier op elkaar inwerken (opvoeding, huishouden, maatschappelijke positie, partnerrelatie, individueel functineren,...).


Op dagcentrum Parkoers is er plaats voor 8 kinderen uit Geel en omliggende gemeenten (Meerhout, Laakdal, Kasterlee, Lichtaart, Westerlo, Olen,...) Daarnaast zijn er 3 plaatsen voor instroom- en uitstroombegeleidingen. Dit wil zeggen dat we soms al met een gezin aan de slag kunnen gaan als er nog geen plaats is in de groep, dan werken we al met gezins- en individuele doelstellingen (instroombegeleiding). Vanaf het moment dat er één van de 8 reguliere plaatsen vrijkomt kan er 'geschakeld' worden en komt de jongere naar het dagcentrum het aantal dagen dat er met alle partijen is afgesproken. Ook wanneer de doelstellingen van de jongere in de groep bereikt zijn en de jongere dus niet meer naar de groep komt, kunnen wij indien nodig nog een tijde het gezin verder begeleiden (uitstroombegeleiding).

 


Opnamecriteria en procedure


Parkoers richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar.

De ouders moeten de verantwoordelijkheid van de opvoeding, mits ondersteuning, kunnen dragen. De jongere moet bereid zijn naar het dagcentrum te komen. Er moet bereidheid zijn tot samenwerking tussen gezin en dagcentrum.

De afstand tussen thuis - school - dagcentrum moet overbrugbaar zijn.

 

Wanneer er sprake is van een lichamelijke of mentale handicap, psychische stoornis, verslavingsproblematiek of agressieproblematiek verwachten we dat de jongere mee kan in de groep zoals die op dat moment is samengesteld. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze specifieke problematieken, die vaak meer gespecialiseerde hulp vragen, niet op de voorgrond staan als hulpvraag, maar eerder ingebed zijn in andere context- en individuele factoren waar wij vanuit het dagcentrum mee aan de slag kunnen.


Gezinnen kunnen via een gemandateerde voorziening bij ons terecht (OCJ, sociale dienst Jeugdrechtbank, VK,...) maar ook via brede instap/ een eerstelijns dienst zoals CLB, CAW,... Bij de start van een begeleiding gaan we na wat goed en moeilijk loopt in het gezin en beslissen we samen waaraan we zullen werken.


Aanmeldingsprocedure


Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, verwijzen we u eerst naar het aanmeldingsformulier dat u hier vindt.

Dit document geeft weer hoe de bevraging bij een telefonische aanmelding zal verlopen. We raden aan om dit document goed door te nemen om een inschatting te maken of dit hulpverleningsaanbod voldoet aan de hulpvraag van het gezin en de verontrusting van de aanmelder. U kan ook zelf dit formulier invullen en mailen naar parkoers@dewaaiburg.be.


Welk aanbod het dagcentrum net biedt, kan u hieronder lezen, of in deze brochure.

Meer concrete informatie vindt u in het onthaalboekje van deze afdeling.


Werkwijze


Het dagcentrum werkt vanuit een integrale benadering van het gezin. De begeleiding richt zich op verschillende terreinen.

 

Een eerste terrein is de contextbegeleiding. Via regelmatige gesprekken en samen dingen doen werken we aan de moeilijkheden en mogelijkheden die de ouders met hun kind ervaren.


Een tweede terrein is de schoolbegeleiding. Op het dagcentrum is er een mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en ondersteuning van de studiemethode. Verder zijn er, afhankelijk van de vraag, contacten met de school.


Daarnaast is er nog de kind- en jongerenbegeleiding die zowel via de groepsbegeleiding als via individuele begeleiding gebeurt. Er wordt voor elk kind een specifiek begeleidingsprogramma opgesteld. Dit omvat zowel eventuele individuele trainingen op bepaalde probleemgebieden als dagelijkse aandachtspunten. Sociale vaardigheden kunnen aangeleerd worden via groepsactiviteiten.


Verder vindt er indien nodig en in samenspraak met het gezin regelmatig overleg plaats met andere diensten en systemen die op het gezin betrokken zijn. Op deze manier trachten we het netwerk rondom het gezin uit te bouwen en te versterken.


De jongeren worden na de schooluren tot 19.00 u onthaald op het dagcentrum en begeleid, op woensdag is dit tot 17.00u. Gedurende de schoolvakanties is er tijdens de dag groepsbegeleiding. De kinderen verblijven 's avonds, gedurende de weekends en feestdagen thuis.


De begeleidingsduur wordt in overleg met alle betrokken partijen bepaald.Contactgegevens:

Dagcentrum Parkoers

Eikevelden 30

2440 Geel

Tel: 014/58.40.57

parkoers@dewaaiburg.be